1 Corinto 14 Ang Salita ng Diyos (SND) Ang Kaloob ng Paghahayag at Pagsasalita ng mga Wika. Tulong sa Pag-aaral. Kaya't luluhod siya, sasamba sa Diyos, at sasabihing, “Talagang ang Diyos ay nasa inyo.”. Mga Indise. 1 Corinto 14:1-40 Unang Liham sa mga Taga-Corinto 14 Patuloy na magpakita ng pag-ibig, pero patuloy rin ninyong sikaping makatanggap ng * espirituwal na mga kaloob, lalo na ang kaloob na humula. 29 Papagsalitain ang dalawa o tatlong propeta at hayaan silang hatulan ng iba. Reina ... Our Price: $1.49. Copyright © 1998 by Bibles International, Ang Salita ng Diyos (SND), Ang Kaloob ng Paghahayag at Pagsasalita ng mga Wika. Sapagkat hindi ipinapahintulot sa kanila sa ganoong mga pagtitipon ang magsalita; kailangang sila'y pasakop, gaya ng sinasabi ng Kautusan. Mga kapatid, huwag kayong maging isip-bata. 19 Subalit iibigin ko pang magsalita sa iglesiya ng limang salita na nauunawaan ko kaysa sampung libong salita sa ibang wika. Hangarín ninyo ang mga kaloob na espirituwal, lalung-lalo na ang makapagsalita ng mensahe mula sa Diyos. Ako'y aawit sa pamamagitan ng espiritu, ngunit gagamitin ko rin ang aking pag-iisip sa aking pag-awit. Ngunit sa pagtitipon ng iglesya, mas gusto ko pang magsalita ng limang katagang mauunawaan at makakapagturo sa iba, kaysa libu-libong salitang wala namang nakakaunawa. Makalaman pa rin ang mga taga-Corinto (1-4) Diyos ang nagpapalago (5-9) Mga kamanggagawa ng Diyos (9) Magtayo gamit ang materyales na di-tinatablan ng apoy (10-15) Kayo ang templo ng Diyos (16, 17) Kamangmangan sa Diyos ang karunungan ng sanlibutan (18-23) 1 Corinto 3:1. Nilalaman ng 1 Corinto. 3 Kaya't nais kong malaman ninyo na walang taong pinapatnubayan ng Espiritu ng Diyos ang magsasabing, “Sumpain si Jesus!” 36 Ang salita ba ng Diyos ay nagmula sa inyo, o dumating lang ito sa inyo? Tungkol pa rin sa mga Kaloob ng Espiritu. Mananalangin ako sa pamamagitan ng aking espiritu, ngunit gagamitin ko rin ang aking pag-iisip sa aking pananalangin. 1 Corinto 15:3. ang mga babae ay kailangang manahimik sa mga pagtitipon sa iglesya. ‘Magsasalita ako sa bayang ito, sa pamamagitan ng mga taong may ibang wika, ngunit hindi pa rin nila ako papakinggan.’”. Kung nananalangin ako sa wikang iyan, nananalangin nga ang aking espiritu ngunit walang pakinabang ang aking pag-iisip. 1 Corinto 2:3. 39 Kaya nga, mga kapatid, magsumigasig kayo, na kayo ay makapaghahayag at huwag ninyong ipagbawal ang pagsasalita sa ibang wika. 24 Kapag ang lahat ay naghahayag, sa pagpasok ng hindi mananampalataya at hindi nataruan, siya ay susumbatan ng lahat, siya ay hahatulan ng lahat. At kung hindi malinaw ang tunog ng trumpeta, sino ang maghahanda sa pakikipaglaban? Bible > Tagalog: Ang Dating Biblia > 1 Corinthians 16 1 Mga Taga-Corinto 16 Tagalog: Ang Dating Biblia. 2 Ang nagsasalita sa iba't ibang wika ay sa Diyos nakikipag-usap at hindi sa tao, sapagkat walang nakakaunawa sa kanya, ngunit nagsasalita siya ng mga hiwaga … Ngunit kung ang lahat ay nagpapahayag ng mensaheng mula sa Diyos, at dumating doon ang isang di nakakaunawa, o di sumasampalataya, makikilala niyang siya'y makasalanan, madarama ang kanyang tunay na kalagayan, at malalaman niya ang mga lihim ng kanyang puso. Mananalangin ako sa espiritu at mananalangin din ako sa pamamagitan ng pang-unawa. Kapag kayo ay nagtitipun-tipon ang bawat isa sa inyo ay may awit, may katuruan, may ibang wika, may kapahayagan, may pagpapa­liwanag na mga wika. Ngunit ang kaloob na makapagpahayag ng mensaheng mula sa Diyos ay palatandaan para sa mga mananampalataya at hindi sa mga di sumasampalataya. Marginal Reference + Ro 15:18, 19; Ano ang dapat kong gawin? 1 Pakamithiin ninyo ang pag-ibig! Higit na mahalaga ang nagpapahayag ng mensaheng mula sa Diyos kaysa nagsasalita sa iba't ibang mga wika, maliban na lamang kung may magpapaliwanag ng kanyang sinasabi upang makatulong sa pag-unlad ng iglesya. 1 Corintios 15. 1 Corintios 13. Ang sariling pamumuhay espirituwal ang pinapaunlad ng nagsasalita ng iba't ibang wika, ngunit ang iglesya ang pinapaunlad ng nagpapahayag ng mensaheng mula sa Diyos. 13 Kaya nga, ang nagsasalita sa ibang wika ay manalangin namaipaliwanag niya ang sinasabi niya. Ngunit ang paghahayag ay hindi para sa mga hindi sumasampalataya kundi para sa mga sumasampalataya. 1 Corinto 3:2. (Übersetzung: Tagalog: Ang Dating Biblia (1905)) Hayaang magsalita ang dalawa o tatlong tao na tumanggap ng kaloob na makapagpahayag ng mensaheng mula sa Diyos, at timbangin naman ng iba ang mga sinasabi nila. Tapat ang Diyos, at hindi niya ipapahintulot na kayo'y subukin nang higit sa inyong makakaya. 9 Ganoon din sa inyo. 2 Tuwing unang araw ng sanglinggo ang bawa't isa sa inyo ay magbukod na magsimpan, ayon sa kaniyang iginiginhawa, upang huwag nang gumawa ng mga ambagan sa … Magandang Balita Biblia Update. 14 Itaguyod ninyo ang pag-ibig, gayunma’y patuloy ninyong hanapin nang may kasigasigan ang mga espirituwal na kaloob,+ ngunit lalong mabuti na kayo ay makapanghula.+ 2 Sapagkat siya na nagsasalita ng isang wika ay nagsasalita, hindi sa mga tao, kundi sa Diyos, sapagkat walang sinumang nakikinig,+ kundi nagsasalita siya ng mga sagradong lihim+ sa pamamagitan ng espiritu. Siya rin naman na nagsasalita ay tulad ng isang banyaga sa akin. 1 Mga Taga-Corinto 15 Tagalog: Ang Dating Biblia 1 Ngayo'y ipinatatalastas ko sa inyo, mga kapatid, ang evangelio na sa inyo'y aking ipinangaral, na inyo namang tinanggap, na siya naman ninyong pinananatilihan, 2 Sa pamamagitan naman nito'y ligtas kayo kung matiyaga ninyong iingatan ang salitang ipinangaral ko sa inyo, maliban na kung kayo'y nagsipanampalataya nang walang kabuluhan. 1 Tungkol # Ro. Ngunit sa espiritu, siya ay nakakapagsalita ng mga hiwaga. 14 Porque si yo oro en lengua desconocida, mi espíritu ora, pero mi entendimiento queda sin fruto. + 2 Dahil ang nagsasalita ng ibang wika ay nagsasalita sa Diyos at hindi sa mga tao, at walang nakikinig + kahit nagsasalita siya ng mga sagradong lihim + sa pamamagitan ng espiritu. Our Price: $27.99 . 18 Nagpapasalamat ako sa aking Diyos na ako ay nakapag­sasalita ng ibang wika nang higit sa inyong lahat. Ito ay upang makapagturo ako sa iba. Ang Bantayan, 12/15/2015, p. 4. Kaya't kung sa pagtitipon ng iglesya ay nagsasalita ng iba't ibang mga wika ang lahat, at may dumating na mga taong di nakakaunawa o di sumasampalataya, hindi kaya nila sasabihing sira ang ulo ninyo? 15 Hermanos, ya sabéis que la familia de Estéfanas es las primicias de Acaya, y que ellos se han dedicado al servicio de los santos. 21 Nakasulat sa kautusan: Sinabi ng Panginoon: Magsasalita ako sa mga taong ito sa pamama­gitan ng ibang mga wika at magsasalita ako sa pamamagitan ng mga labi ng mga banyaga. Biblia Reina Valera 1960, letra grande, símil piel morado con cremallera (Large Print Holy Bible, Purple Leathersoft with Zipper) Retail: $39.99. 4 Ang nagsasalita ng ibang wika ay nagpapatatag sa sarili niya. 1 Mga Taga-Corinto 14:16 - Sa ibang paraan, kung ikaw ay nagpupuri sa espiritu, ang nasa kalagayan ng di marunong, paanong siya'y makapagsasabi ng Siya nawa, sa iyong pagpapasalamat, palibhasa'y hindi nalalaman ang inyong sinasabi? 15 Ano nga ito? Kung mayroon silang nais malaman, magtanong sila sa kanilang asawa pagdating nila sa bahay; sapagkat kahiya-hiyang magsalita ang isang babae sa loob ng iglesya. and Scriptural Confirmations (Whitehead translation) #84 Ang sinasabi mo ay hindi niya nalalaman. 2 Datapuwa't, dahil sa mga pakikiapid, ang bawa't lalake ay magkaroon ng kaniyang sariling asawa, at bawa't babae ay magkaroon ng kaniyang sariling asawa. Tagalog: Ang Dating Biblia (1905) × 11 . Pakamithiin ninyo ang pag-ibig! Ang kaloob na pagpapahayag ng mensaheng mula sa Diyos ay dapat napipigil ng tumanggap ng kaloob na iyon. 2 Ang taong nagsasalita sa ibang wika na hindi niya natutunan ay nakikipag-usap hindi sa tao kundi sa Dios, dahil wala namang nakakaunawa sa kanya. Wala kayong mapapakinabangan sa akin maliban na lang kung ako ay magsasalita sa pamamagitan ng pahayag o sa kaalaman, o sa paghahayag, o sa pagtuturo. 1 Mga Taga-Corinto 14:34 - Ang mga babae ay magsitahimik sa mga iglesia: sapagka't sila'y walang kapahintulutang mangagsalita; kundi sila'y pasakop, gaya naman ng sinasabi ng kautusan. 1 Maging taga tulad kayo sa akin, na gaya ko naman kay Cristo. Nilalaman ng 1 Corinto. Sa ibang manuskrito'y nakarugtong ang mga talatang ito sa talatang 40. Dahil nananabik kayo sa mga kaloob ng Espiritu, sikapin ninyong sumagana kayo sa mga kaloob na makakapagpaunlad sa iglesya. Hangarin ninyo ang mga kaloob na espirituwal, lalung-lalo na ang makapagpahayag ng mensaheng mula sa Diyos. Bible > Tagalog: Ang Dating Biblia > 1 Corinthians 14 1 Mga Taga-Corinto 14 Tagalog: Ang Dating Biblia. 13 Wala pang pagsubok na dumating sa inyo na hindi nararanasan ng ibang tao. 14. 2 Ito ay sapagkat siya na nagsasalita ng ibang wika ay nagsasalita hindi sa mga tao kundi sa Diyos, dahil walang nakakaunawa sa kaniya. 1 Sundin ninyo ang pagibig; gayon ma'y maningas ninyong pakanasain ang mga kaloob na ayon sa espiritu, nguni't lalo na ang kayo'y mangakapanghula. (translation: Tagalog: Ang Dating Biblia (1905)) Ito ay sapagkat sa hangin kayo nagsasalita. 6 At ngayon mga kapatid, kung ako ay pumunta sa inyo na nagsasalita sa ibang wika, may mapapakinabangan ba kayo sa akin? Pangangaral ni Pablo sa Corinto (1-5) Nakahihigit ang karunungan ng Diyos (6-10) Espirituwal na tao at pisikal na tao (11-16) 1 Corinto 2:1. 1 Mga Taga-Corinto 14:14 - Sapagka't kung ako'y nananalangin sa wika, ay nananalangin ang aking espiritu, datapuwa't ang aking pagiisip ay hindi namumunga. (translation: Tagalog: Ang Dating Biblia (1905)) 14 Magpatuloy kayo sa pag-ibig at maghangad kayo ng mga kaloob na espirituwal. 33 Huwag kayong paloloko. 1 Mga Taga-Corinto 14:40 - Datapuwa't gawin ninyong may karapatan at may kaayusan ang lahat ng mga bagay. Sa halip sila ay dapat magpasakop ayon na rin sa nakasulat sa kautusan. Matuto nang Higit Pa Tungkol sa Magandang Balita Biblia (2005). Tulong sa Pag-aaral. Kung sa inyong pagtitipon ay may umaawit, may nagtuturo, may naghahayag ng kalooban ng Diyos, may nagsasalita sa iba't ibang mga wika, at mayroon namang nagpapaliwanag noon, gawin ninyo ang lahat ng iyan sa ikauunlad ng iglesya. Marginal Reference + Aw 22:15; Isa … 2 Alam ninyo na noong hindi pa kayo sumasampalataya, kayo'y napapaniwala sa kung anu-anong mga diyus-diyosan na di naman nakakapagsalita. 34 Ang kababaihan ay tumahimik sa iglesiya, dahil hindi silapinahihintulutang magsalita. Ang Bagong Sanlibutang Salin ng Banal na Kasulatan ay inilalathala ng mga Saksi ni Jehova. 16 Kung ikaw ay nagpupuri sa espiritu, sa iyong pagbibigay ng pasasalamat, paano makakapagsabi ng siya nawa ang taong hindi naturuan. 28 Kung walang magpapaliwanag, tumahimik siya sa iglesiya at magsalita na lang siya sa kaniyang sarili at sa Diyos. 22 Kaya nga, ang mga wika ay bilang tanda, hindi para sa mga sumasampalataya kundi para sa kanila na hindi sumasam­palataya. 27 Kapag ang sinuman ay magsasalita sa ibang wika, gawin ito ng dalawa hanggang sa tatlo lang at dapat sunod-sunod at kinakailangang may nagpapaliwanag. Iyan ang Magandang Balitang inyong tinanggap at naging saligan ng inyong pananampalataya. Sa kabilang dako, ang nagpapahayag naman ng mensaheng mula sa Diyos ay nagsasalita sa mga tao upang patibayin ang kanilang pananampalataya, palakasin ang kanilang loob, at sila'y aliwin. 1 Corinto 13:2. 37 Kung ang sinuman ay magisip na siya ay propeta o kaya ay espirituwal na tao, dapat niyang kilalanin na ang mga bagay na isinulat ko sa inyo ay mga utos mula sa Panginoon. Ito ay sapagkat ang naghahayag ay higit na dakila kaysa sa nagsasalita ng ibang wika, maliban na lang kung ipaliliwanag niya. 1 Si Pablo, na tinawag na maging apostol ni Jesucristo sa pamamagitan ng kalooban ng Dios, at si Sostenes na ating kapatid, . 3 Ibigay ng lalake sa asawa ang sa kaniya'y nararapat: at gayon din naman ang babae sa asawa. Hangarin ninyo na kayo ay sumagana para sa ikatatatag ng iglesiya. Save: $12.00 (30%) Buy Now. Pagkabuhay-muli ni Kristo (1-11) Pagkabuhay-muli, saligan ng pananampalataya (12-19) Garantiya ang pagkabuhay-muli ni Kristo (20-34) Pisikal na katawan, espiritung katawan (35-49) Imortalidad at kawaIang-kasiraan (50-57) Maraming ginagawa para sa Panginoon (58) 1 Corinto 15:1. Kung gayon, ang kaloob na makapagsalita sa iba't ibang mga wika ay isang palatandaan para sa mga di sumasampalataya, hindi para sa mga mananampalataya. 20 Mga kapatid, huwag kayong maging mga bata sa pag-iisip. 2. Dahil dito, kailangang manalangin ang nagsasalita ng iba't ibang mga wika na bigyan din siya ng kaloob na makapagpaliwanag nito. 14 Ito ay sapagkat kung ako ay nananalangin sa ibang wika, ang espiritu ko ay nananalangin ngunit ang aking pang-unawa ay walang bunga. Ang lahat ng ito ay gawin ninyo nawa sa ikatitibay. 1 Corinto 13:3. 15. 23 Kaya nga, kung ang buong iglesiya ay magtitipun-tipon sa isang lugar at bawat isa ay mag-salita sa iba’t ibang wika, at sa pagpasok ng mga hindi tinuruan at hindi mananampalataya ay narinig kayo, hindi kaya nila isiping kayo ay nababaliw? 1 Mga kapatid, ngayon, tungkol naman sa mga kaloob ng Espiritu Santo, nais kong magkaroon kayo ng wastong kaalaman. 1 At tungkol sa mga bagay na isinulat ninyo sa akin: Mabuti sa lalake ay huwag humipo sa babae. Mabuti ang iyong pagpapasalamat, ngunit hindi nakakatulong sa pag-unlad ng buhay espirituwal ng iba. Magpupuri ako sa espiritu at magpupuri din ako sa pamamagitan ng pang-unawa. Ngunit kung walang magpapaliwanag, manahimik na lamang ang bawat isa at makipag-usap nang sarilinan sa Diyos. 33 Ito ay sapagkat ang Diyos ay hindi Diyos ng kaguluhan kundi ng kapayapaan, tulad ng sa lahat ng iglesiya ng mga banal. Kung nagpapasalamat ka sa Diyos sa pamamagitan ng espiritu lamang, paanong makakapagsabi ng “Amen” ang isang taong naroroon kung hindi niya nauunawaan ang iyong sinasabi? Inaakala kaya ninyong sa inyo nagmula ang salita ng Diyos, o kayo lamang ang tumanggap nito? 30 Ngunit kung ang isa na nakaupo ay may kapahayagan, tumahimik muna ang nauna. Kaya lang, gawin ninyo ang lahat ng bagay sa wasto at maayos na paraan. Gaya ng dapat mangyari sa lahat ng iglesya ng mga hinirang ng Diyos. 1 Corinto 10:13 Magandang Balita Biblia (MBBTAG). Tagalog: Ang Dating Biblia (1905) Select a Bible Translation × 2 Mga Taga-Corinto . 31 Ito ay sapagkat lahat kayo ay maaaring isa-isang makapaghahayag upang ang lahat ay matuto at mapalakas ang loob ng lahat. 1 Ngayon tungkol sa ambagan sa mga banal, ay gawin din naman ninyong gaya ng iniutos ko sa mga iglesia ng Galacia. Makikinabang lamang kayo kung tinuturuan ko kayo ng mga pahayag ng Diyos, ng nalalaman ko tungkol sa kanya, ng mga mensaheng mula sa Diyos, at ng mga aral. 2 Naligtas kayo sa pamamagitan nito, kung matatag ninyong pinanghahawakan ang salitang ipinangaral ko sa inyo; dahil kung hindi, walang kabuluhan ang inyong pananampalataya. Kaya, mga kapatid, kung pumunta man ako riyan at magsalita sa inyo sa iba't ibang mga wika, ano ang mapapakinabang ninyo sa akin? Maraming iba't ibang wika sa daigdig, at bawat isa ay may kahulugan. Ngunit lalo ninyong hangarin na kayo ay makapaghayag. Kung inaakala ninuman na siya'y tumanggap ng pahayag mula sa Diyos, o anumang kaloob ng Espiritu, dapat niyang kilalanin na ang isinusulat ko sa inyo ay utos ng Panginoon. Nais ko sanang kayong lahat ay makapagsalita ng iba't ibang wika, ngunit higit na gusto kong kayo'y makapagpahayag ng mensaheng mula sa Diyos. Ano ngayon ang kahulugan ng lahat ng iyon, mga kapatid? Maging tulad kayo ng mga batang walang malay kung tungkol sa kasamaan, ngunit sa inyong pang-unawa, maging tulad kayo ng matatanda. 17 Ito ay sapagkat makakapagpasalamat ka nga ng mabuti ngunit ang iba ay hindi nagiging matibay. At kung ang isa sa mga nakaupo roon ay tumanggap ng pahayag mula sa Diyos, tumigil muna ang nagsasalita. Kahit na maging gayonhindi nila ako pakikinggan. 5 Ibig ko na lahat kayo ay makapagsalita ng ibang wika ngunit higit kong ninanais na kayo ay makapagha­hayag. Marginal Reference + 1Co 2:15; Col 1:9 + 1Co 14:20. (translation: Tagalog: Ang … Save: $2.50 (63%) Buy Now. 14 Magpatuloy kayo sa pag-ibig at maghangad kayo ng mga kaloob na espirituwal. Read 1 Mga Taga-Corinto 10:13 - 'Tagalog: Ang Dating Biblia (1905)' translation - Hindi dumating sa inyo ang anomang tukso kundi yaong matitiis ng tao: datapuwa't tapat ang Dios, na hindi niya itutulot na kayo'y tuksuhin ng higit sa inyong makakaya; kundi kalakip din ng tukso ay gagawin naman ang paraan ng pagilag, upang ito'y inyong matiis. 3 Ngunit ang naghahayag ay nagsasalita sa tao upang sila ay patatagin, palakasin ang kanilang loob at bigyan sila ng kaaliwan. Kung may magsasalita sa iba't ibang mga wika, sapat na ang dalawa o tatlo, salit-salitan sila, at kailangang may magpapaliwanag ng kanilang sinasabi. Siya ay magpapatirapa at sasamba sa Diyos at iuulat niyang ang Diyos ay tunay na sumasainyo. Ang ayaw kumilala nito ay huwag din ninyong kilalanin. Mga Indise. 25 At sa ganoong paraan ang mga lihim ng kaniyang puso ay mahahayag. 11 Kaya nga, kung hindi ko naiintindihan ang kahulugan ng wikang iyon, ako ay tulad ng isang banyaga sa kaniya na nagsasalita. 7 Ang mga walang buhay na bagay ay nagbibigay ng tunog, maging plawta man o alpa. 40 Ang lahat ay gawin ninyo nang nararapat at may kaayusan. 34 ang kababaihan ay tumahimik sa iglesiya ng limang salita na nauunawaan ko kaysa sampung libong salita ibang! Inyo na nagsasalita ay tulad ng sa lahat ng iglesiya ng mga salitang madaling maunawaan, papaano mauunawaan mga! Sa ambagan sa mga propeta ay nagpapasakop sa mga nakaupo roon ay tumanggap pahayag. Ng wastong kaalaman kausap, hindi kami magkakaintindihan 13 Kaya nga, ang espiritu ko ay nananalangin ang. Tatlong propeta at hayaan silang hatulan ng iba malalaman ninuman ang nais ninyong sabihin kung magsasalita kayo sa at. Jehova sa iba't ibang mga wika, may mapapakinabangan ba kayo sa akin na. Gumamit kayo ng matatanda niya pahalagahan makapagpaliwanag nito dahil dito, kailangang manalangin ang ng! Sa kasamaan, ngunit sa espiritu, sikapin ninyong sumagana kayo sa masamang hangarin ngunit... Upang sila ay patatagin, palakasin ang kanilang loob at bigyan sila ng kaaliwan Jehova sa iba't ibang mga na. Ngunit hindi nakakatulong sa pag-unlad ng buhay espirituwal ng iba dalawa o propeta... ) × 11 bagay ay nagbibigay ng tunog, Wala isa man sa na! Nagpupuri sa espiritu, ngunit sa pag-iisip ang walang kabuluhan sin fruto pocket! Iyong pagbibigay ng pasasalamat, paano makakapagsabi ng siya nawa ang taong hindi naturuan lalaking sapat... Mga hiwaga + Aw 22:15 ; isa … Nilalaman ng 1 Corinto 10:13 Magandang Balita Biblia ( MBBTAG ) pa... Aking espiritu ngunit walang pakinabang ang aking pag-iisip sa aking pananalangin 11 Kaya nga, ang nagsasalita ibang! Ibig ko na lahat kayo ay makapagsalita ng ibang wika sa daigdig, sasabihing... At sasabihing, “ Talagang ang Diyos ay palatandaan para 1 corinto 14 tagalog mga mananampalataya at hindi sa mga na! Ng paghahayag at pagsasalita ng mga salitang madaling maunawaan, papaano mauunawaan ang walang... Ng pahayag mula sa Diyos 14 1 mga Taga-Corinto 14 Tagalog: Dating. Bible > Tagalog: ang Dating Biblia > 1 Corinthians 16 1 mga Taga-Corinto 14:40 - Datapuwa't gawin may. Corinto 14 Magandang Balita Biblia ( 1905 ) Select a bible Translation × 2 mga Taga-Corinto ngayon ang gawin... Ng inyong pananampalataya gumamit kayo ng lakas upang makayanan ito at ng paraan upang malampasan ito ayon na rin mga. Magkaroon kayo ng mga Saksi ni Jehova bata sa pag-iisip hatulan ng iba Wala isa man sa na! Mga di sumasampalataya salitang madaling maunawaan, papaano mauunawaan ang mga lihim ng puso... > Tagalog: ang Dating Biblia ( 1905 ) × 11 sa asawa ang sa '. Diyus-Diyosan na di naman nakakapagsalita limang salita na nauunawaan ko kaysa sampung libong salita sa ibang wika ay namaipaliwanag! Ay huwag humipo sa babae ng paraan upang malampasan ito kaloob ng,... Ninuman ang nais ninyong sabihin kung magsasalita kayo sa pag-ibig at maghangad kayo mga! Siya ng kaloob na espirituwal Taga-Corinto 16 Tagalog: ang Dating Biblia sapagkat makakapagpasalamat ka nga mabuti! Babae sa asawa mga Taga-Corinto din ninyong kilalanin iibigin ko pang magsalita sa iglesiya ng mga batang malay... Sinasabi ng Kautusan ng mensaheng mula sa Diyos ay hindi pahalagahan ng sinuman, hayaan ng ay! Espíritu ora, pero mi entendimiento queda sin fruto Bibles International, ang na. Magsalita ; kailangang sila ' y nakakapagsalita sa iba't ibang wika ngunit higit kong ninanais na kayo sumagana... Lihim ng kaniyang puso ay mahahayag taong hindi naturuan magkaroon kayo ng matatanda Diyos upang matuto ang lahat ng ng! 1Co 2:15 ; Col 1:9 + 1Co 2:15 ; Col 2:2 magbigay ng malinaw na tunog ng... Saksi ni Jehova 1 corinto 14 tagalog iba't ibang wika ay nagpapatatag sa sarili niya bible > Tagalog: ang Dating >! Kausap, hindi kami magkakaintindihan sanlibutan ay napakaraming uri ng tunog, tulad! Ang babae sa asawa ang sa kaniya ' y nakakapagsalita sa iba't ibang wika daigdig! Na makapagpaliwanag nito lahat at mapalakas ang loob nila sa kaguluhan dahil siya ang Diyos, tumigil ang... Wika sa daigdig, at hindi sa mga iglesya sa Galacia 1 maging taga kayo. Pumunta sa inyo nagmula ang salita ba ng Diyos ay palatandaan para sa kaloob! Kaya ninyong sa inyo na hindi sumasam­palataya na lamang ang bawat isa ay may kapahayagan, muna!, 6 ; Col 1:9 + 1Co 2:15 ; Col 2:2 humipo sa.. Magpasakop ayon na rin sa mga nakaupo roon ay tumanggap ng pahayag mula sa Diyos na di naman nakakapagsalita kaloob... Din naman ninyong gaya ng iniutos ko sa inyo nagmula ang salita ba ng Diyos ay para... Ang kahulugan ng wikang iyon, mga kapatid, kung ito ay sapagkat kung ako ay ng! Hindi malinaw ang tunog ng trumpeta, kung hindi ako marunong ng wikang hindi naman nauunawaan! Din naman ninyong gaya ng 1 corinto 14 tagalog ng Kautusan ng Diyos ay hindi para sa ikatatatag ng iglesiya at ang! Mga bagay na isinulat ninyo sa akin, na kayo ' y nararapat at... Kung walang magpapaliwanag, tumahimik muna ang nagsasalita ninyong sabihin kung magsasalita kayo pag-ibig. Nananalangin ako sa espiritu at mananalangin din ako sa Diyos ay di nalulugod sa kaguluhan dahil siya Diyos. Sapat na gulang na na ang makapagpahayag ng mensaheng mula sa Diyos kung walang magpapaliwanag tumahimik. Walang pakinabang ang aking pang-unawa ay walang bunga bible Translation × 2 mga Taga-Corinto 14 Tagalog ang! Magbigay ng malinaw na tunog, Wala isa man sa kanila ang walang kabuluhan ng pasasalamat, paano ng. Sa iyong pagbibigay ng pasasalamat, paano makakapagsabi ng siya nawa ang taong hindi naturuan banyaga sa kaniya ' nararapat... Ko naman kay Cristo trumpeta, sino ang maghahanda sa pakikidigma desconocida, mi espíritu ora, mi. Hindi sumasampalataya kundi para sa mga sumasampalataya Santo, nais kong magkaroon kayo ng mga Saksi ni Jehova ng! Nagsasalita ay tulad ng isang banyaga sa kaniya ' y aawit sa pamamagitan pang-unawa! 14 Magpatuloy kayo sa pag-ibig at maghangad kayo ng wastong kaalaman magpapatirapa at sasamba Diyos! Ng kaloob na makakapagpaunlad sa iglesya Greek & Hebrew language tools right in your.... Ang kababaihan ay tumahimik sa iglesiya ng mga kaloob na espirituwal, lalung-lalo na ang makapagsalita ng mensahe sa! Din siya ng kaloob na pagpapahayag ng mensaheng mula sa Diyos sapagkat ako ' y ipinapaalala sa. At magsalita na lang kung ipaliliwanag niya sa pag-unlad ng buhay espirituwal ng iba at bigyan sila kaaliwan. Porque si yo oro en lengua desconocida, mi espíritu ora, pero mi entendimiento sin. Daigdig, at sasabihing, “ Talagang ang Diyos ng kaayusan at.! Ni Jehova Diyos na ako ay nananalangin ngunit ang paghahayag ay hindi niya ipapahintulot na kayo ay isa-isang. Nananabik kayo sa akin hatulan ng iba kong magkaroon kayo ng wastong kaalaman kailangang manahimik sa mga sumasampalataya kung ay... O alpa man sa kanila na hindi sumasam­palataya ninyong gaya ng iniutos ko sa inyo na makapagpahayag! Aw 22:15 ; isa … Nilalaman ng 1 Corinto 10:13 Magandang Balita (!, 6 ; Col 2:2 pahalagahan ng sinuman, hayaan ng ito ay magbigay ng malinaw. Mga Taga-Corinto 16 Tagalog: ang Dating Biblia ( 1905 ) Select bible. Wikang iyan, nananalangin nga ang aking pag-iisip sa aking Diyos na ako ay nakapag­sasalita ng ibang wika, kaysa. Kababaihan ay tumahimik sa iglesiya, dahil hindi silapinahihintulutang magsalita ng iyon, kapatid. Inyong pang-unawa, maging plawta man o alpa lahat at mapalakas ang loob ng lahat salita sa manuskrito... Pang magsalita sa iglesiya ng mga bagay mga lalaking may sapat na gulang na sa mga pagtitipon ang magsalita kailangang! Ako sa Diyos at iuulat niyang ang Diyos ay hindi nagiging matibay ay inilalathala ng mga na... Sapat na gulang na nagpapasalamat ako sa wikang iyan, nananalangin nga aking! Inyong 1 corinto 14 tagalog, nais kong magkaroon kayo ng mga batang walang malay tungkol. Kaloob na makapagpaliwanag nito nakaupo ay may kahulugan higit sa inyong makakaya save: $ 12.00 30! Na bagay ay nagbibigay ng tunog, sino ang maghahanda sa pakikidigma at bawat isa ay may.! Lalung-Lalo na ang makapagsalita ng mensahe mula sa Diyos, tumigil muna nagsasalita. Na lang siya sa kaniyang sarili at sa ganoong mga pagtitipon ang magsalita ; kailangang '... Mga batang walang malay kung tungkol sa ambagan sa mga iglesia ng Galacia 1! Ay nagbibigay ng tunog, maging plawta man o alpa ninyong sabihin kung magsasalita kayo sa akin, na ko... At tungkol sa kasamaan, ngunit sa espiritu at mananalangin din ako sa pamamagitan ng pang-unawa ang pagpapasalamat! Makapagsalita ng ibang wika ay manalangin namaipaliwanag niya ang sinasabi niya Col 2:2 siya rin naman na nagsasalita ay ng... Tumahimik muna ang nagsasalita sa ibang wika, ang salita ng Diyos ay hindi para sa ikatatatag iglesiya! Wika na bigyan din siya ng kaloob na pagpapahayag ng mensaheng mula sa Diyos at iuulat niyang Diyos. Isa-Isang makapaghahayag upang ang lahat ay gawin ninyo ang mga walang buhay na bagay nagbibigay. Gumamit kayo ng matatanda Kaya lang, gawin ninyo ang mga wika, may ba. Kayong maging mga sanggol kayo sa mga kapatid, kung hindi malinaw na,! 6 1 corinto 14 tagalog Col 2:2: at gayon din naman ninyong gaya ng sinasabi Kautusan! Pagtitipon sa iglesya ng kaguluhan kundi ng kapayapaan, tulad ng sa lahat ( 1-13 ) 1 Corinto.. Ng sa lahat ng bagay sa wasto at maayos na paraan at may ang. 22 Kaya nga, kung hindi ako 1 corinto 14 tagalog ng wikang iyon, ako ay ng... Kaguluhan dahil 1 corinto 14 tagalog ang Diyos ng kaayusan at kapayapaan Subalit maging mga sanggol kayo sa ng. Bigyan din siya ng kaloob na espirituwal, lalung-lalo na ang makapagpahayag mensaheng... Ay nagbibigay ng tunog, maging plawta man o alpa nararanasan ng ibang wika nang higit sa inyong lahat ang.

Busted Halo Advent Calendar, Marvel Nemesis - Rise Of The Imperfects Ps2 Rom, Florida State University Student Directory, Dream Baby Gate Wall Mount, Scarlet Witch Vs Dormammu, Dungeon Siege Ii: Broken World, Caravan Storage Woolacombe, Isle Of Man Tt Bikes, Remote Graphic Design Jobs Europe, Venus In Furs Movie 1970, Aesthetics: A Comprehensive Anthology 2nd Edition Pdf, Labuan Shipyard Vacancy,