12 Mangagbihis nga kayo gaya ng mga hinirang ng Dios, na mga banal at minamahal, ng isang pusong mahabagin, ng kagandahangloob, ng kababaan, ng kaamuan, ng pagpapahinuhod: 13 Mangagtiisan kayo sa isa’t isa, at mangagpatawaran kayo sa isa’t isa, kung ang sinoman ay may sumbong laban sa kanino man; na kung paanong pinatawad kayo ng Panginoon, ay gayon din naman ang inyong gawin: 14 At sa ibabaw ng lahat ng mga bagay na ito ay mangagbihis kayo ng pagibig na siyang tali ng kasakdalan. 12 Therefore, as God's chosen people, holy and dearly loved, clothe yourselves with compassion, kindness, humility, gentleness and patience. 8 Datapuwa't ngayon ay inyo namang layuan ang lahat ng mga ito: galit, kapootan, paghihinala, panunungayaw, mga salitang kahalay-halay na mula sa inyong bibig: 1 Si Pablo, na apostol ni Jesucristo sa pamamagitan ng kalooban ng Dios, at ang kapatid nating si Timoteo, . Download the holy Bible in Tagalog on your phone! More than 85 million Tagalog speakers in the Philippines can access now to the Bible in clear and contemporary language. 3 Nagpapasalamat kami sa Dios, na Ama ng ating Panginoong Jesucristo, na kayo'y laging idinadalangin, Tagalog Bible: Colossians. 4 Si Cristo ang inyong buhay, at … Contact | Disclaimer | Liham sa mga Taga-Colosas. For a man that is doing well, we feel encouraged to pray that he may do still better. (Santiago 3:2) Subalit, nanaisin ng nakauunawang mga babae na nakaranas na makunan na magpakita ng Kristiyanong pag-ibig at hindi magtanim ng sama ng loob sa mga taong mabuti naman ang intensiyon ngunit padalus-dalos kung magsalita. “For you died“ (v. 3a). 13 Bear with each other and forgive one another if any of you has a grievance against someone. These cookies do not store any personal information. COLOSSIANS 3:3-4. 1 Si Pablo, na apostol ni Jesucristo sa pamamagitan ng kalooban ng Dios, at ang kapatid nating si Timoteo,. YOU WILL ALSO BE REVEALED IN GLORY. may kinalaman sa pakikiapid, karumihan, pita sa sekso, nakasasakit na pagnanasa, at kaimbutan, na siyang idolatriya.” —Colosas 3:5. en (Romans 7:6, 7; Exodus 20:17) Since “You must not covet ” is the last one of the Ten Commandments, it follows that the Israelites were discharged from the Ten Commandments also. 16 Manahanan nawang sagana sa inyo ang salita ni Cristo; ayon sa buong karunungan, kayo'y mangagturuan at mangagpaalalahanan sa isa't isa sa pamamagitan ng mga salmo at ng mga himno at mga awit na ukol sa espiritu, na magsiawit kayong may biyaya sa inyong puso sa Dios. 14 And over all these virtues put on love, which binds them all together in perfect unity. Mga Taga-Colosas 3. Typed From the Ang Biblia Tagalog, by Richard und Dolores Long. Mateo 5:3. It is a good time to pray for Christians when they are already prosperous, and are distinguished for zeal and love; Colossians 1:9-11. Mga Taga-Colosas 3:23-24 Anuman ang inyong ginagawa, gawin ninyo nang buong puso na parang sa Panginoon kayo naglilingkod at hindi sa tao. 2 Ilagak ninyo ang inyong pagiisip sa mga bagay na nangasa itaas, huwag sa mga bagay na nangasa ibabaw ng lupa. Kaya nga, dahil kayo'y hinirang ng Diyos, minamahal niya at pinili para sa kanya, dapat kayong maging mahabagin, mabait, mapagpakumbaba, mahinahon, at mapagtiis. 3. 22 Mga alipin, magsitalima kayo sa lahat ng mga bagay sa mga yaong ayon sa laman ay inyong mga panginoon: hindi ang paglilingkod sa paningin, na gaya ng pagbibigay lugod sa mga tao, kundi sa katapatan ng puso, na mangatakot sa Panginoon: 23 Anomang inyong ginagawa, ay inyong gawin ng buong puso, na gaya ng sa Panginoon, at hindi sa mga tao; 24 Yamang inyong nalalaman na sa Panginoon ay tatanggapin ninyo ang ganting mana; sapagka’t naglilingkod kayo sa Panginoong Jesucristo. We also provide more translator online here. —Colosas 3:13. You also have the option to opt-out of these cookies. Are you a preacher, a Bible scholar, a religion teacher, a Bible student or just someone who wants to read the Bible fast and easily? The Magandang Balita Biblia (MBB) is a version of the Holy Bible in the Tagalog language using the dynamic equivalence principle of translation. 3 Sapagka’t kayo’y nangamatay na, at ang inyong buhay ay natatagong kasama ni Cristo sa Dios. Colosas Chapters (Tagalog Bible : Ang Dating Biblia – 1905 – ADB), https://bcdn1.catholicgallery.org/wp-content/uploads/audio/adb/new-testament/colossians/adb-colossians-3.mp3. en Through opposition, Satan tries to prevent what they are learning from taking root in their figurative heart. . 17 At anomang inyong ginagawa, sa salita, o sa gawa, gawin ninyong lahat sa pangalan ng Panginoong Jesus, na nagpapasalamat kayo sa Dios sa pamamagitan niya. This website uses cookies to improve your experience while you navigate through the website. ◄Mga Taga-Colosas 3 ► Tagalog: Ang Dating Biblia 1Kung kayo nga'y muling binuhay na kalakip ni Cristo, ay hanapin ninyo ang mga bagay na nangasa itaas, na kinaroroonan ni Cristo, na nakaupo sa kanan ng Dios. Ang Dating Biblia or Ang Biblia, Philippines Bible Society (1905), in Tagalog (Philippines National Language). ... Kaya nga, dahil kayo'y hinirang ng Diyos, minamahal niya at pinili para sa kanya, dapat kayong maging … 24 Yamang inyong nalalaman na sa Panginoon ay tatanggapin ninyo ang ganting mana; sapagka't naglilingkod kayo sa Panginoong Jesucristo. Kindly note that this site is maintained by a small group of enthusiastic Catholics and this is not from any Church or any Religious Organization. 3 Sapagka't kayo'y nangamatay na, at ang inyong buhay ay natatagong kasama ni Cristo sa Dios. 2 Ilagak ninyo ang inyong pagiisip sa mga bagay na nangasa itaas, huwag sa mga bagay na nangasa ibabaw ng lupa. 1 Kung kayo nga’y muling binuhay na kalakip ni Cristo, ay hanapin ninyo ang mga bagay na nangasa itaas, na kinaroroonan ni Cristo, na nakaupo sa kanan ng Dios. 2 Ang mga bagay na panlangit ang isaisip ninyo, hindi ang mga bagay na panlupa, 3 sapagkat namatay na kayo at ang inyong tunay na buhay ay natatago sa Diyos, kasama ni Cristo. 25 Sapagka’t ang gumagawa ng masama ay tatanggap ng ayon sa masama na kaniyang ginawa; at walang itinatanging mga tao. 22 Mga alipin, magsitalima kayo sa lahat ng mga bagay sa mga yaong ayon sa laman ay inyong mga panginoon: hindi ang paglilingkod sa paningin, na gaya ng pagbibigay lugod sa mga tao, kundi sa katapatan ng puso, na mangatakot sa Panginoon: It is mandatory to procure user consent prior to running these cookies on your website. 5 Patayin nga ninyo ang inyong mga sangkap ng katawang nangasa ibabaw ng lupa, pakikiapid, karumihan, masamang pita, masasamang nasa, at kasakiman, na iya'y pagsamba sa mga diosdiosan; 1:2 Sa mga banal at tapat na mga kapatid kay Cristo, na nangasa sa Colosas: Sumainyo nawa ang biyaya at kapayapaang mula sa Dios na ating Ama.. 1:3 Nagpapasalamat kami sa Dios, na Ama ng ating Panginoong Jesucristo, na kayo'y laging idinadalangin, 21 Mga ama, huwag ninyong ipamungkahi sa galit ang inyong mga anak, upang huwag manghina ang loob nila. It is the Lord Christ you are serving. Version Information. 3 Sapagka't kayo'y nangamatay na, at ang inyong buhay ay natatagong kasama ni Cristo sa Dios. 16 Manahanan nawang sagana sa inyo ang salita ni Cristo; ayon sa buong karunungan, kayo’y mangagturuan at mangagpaalalahanan sa isa’t isa sa pamamagitan ng mga salmo at ng mga himno at mga awit na ukol sa espiritu, na magsiawit kayong may biyaya sa inyong puso sa Dios. Webster Bible Translation – New Testament, Webster Bible Translation – Old Testament, Revelation Chapter – 22 – Webster Bible Translation. We have then encouragement to do it. Out of these, the cookies that are categorized as necessary are stored on your browser as they are essential for the working of basic functionalities of the website. Forgive as the Lord forgave you. For any queries contact us through the e-mail address given below. Colosas Chapter - 3 - Ang Dating Biblia (1905). More than 85 million Tagalog speakers in the Philippines can access now to the Bible in clear and contemporary language. 17 At anomang inyong ginagawa, sa salita, o sa gawa, gawin ninyong lahat sa pangalan ng Panginoong Jesus, na nagpapasalamat kayo sa Dios sa pamamagitan niya. Death is a serious transition. 18 Mga babae, pasakop kayo sa inyo-inyong asawa, gaya ng nararapat sa Panginoon. 1 Akong si Pablo, isang apostol ni Kristo Jesus dahil sa kalooban ng Diyos, at si Timoteo+ na ating kapatid ay nagpapadala ng sulat na ito 2 sa mga banal at sa tapat na mga kapatid sa Colosas na kaisa ni Kristo:. 7 Na inyo ring nilakaran nang una, nang kayo'y nangabubuhay pa sa mga bagay na ito; Colosas 3:23 - Anomang inyong ginagawa, ay inyong gawin ng buong puso, na gaya ng sa Panginoon, at hindi sa mga tao; (translation: Tagalog: Ang Dating Biblia (1905)) 3 We give thanks to God and the Father of our Lord Jesus Christ, praying always for you, Sapagkat si Cristo ang Panginoong pinaglilingkuran ninyo at alalahanin ninyong pagkaka | Magandang Balita Bible (Revised) … The result is a version that is easy to read and understand, but faithful to the meaning of the original biblical texts. 4 Pagka si Cristo na ating buhay ay mahayag, ay mahahayag nga rin kayo na kasama niya sa kaluwalhatian. Colossians « Previous | Next » The Book of Colossians was written explicitly to defeat the heresy that had arisen in … # Awit 110:1. kayong muli na kasama ni Cristo, kaya't ang pagtuunan ninyo ng isip ay ang mga bagay na nasa langit na kinaroroonan ni Cristo, na nakaupo sa kanan ng Diyos. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Set your minds on things above, not on earthly things. 6 Na dahil sa mga bagay na iyan ay dumarating ang kagalitan ng Dios sa mga anak ng pagsuway: Sumainyo nawa ang walang-kapantay na kabaitan at kapayapaan mula sa Diyos na ating Ama. 10 At kayo'y nangagbihis ng bagong pagkatao, na nagbabago sa kaalaman ayon sa larawan niyaong lumalang sa kaniya: Colossians 3 Put On the New Self. Necessary cookies are absolutely essential for the website to function properly. Statement of Faith | It is Recognized by its Title (Ang Biblia), typed From the Ang Biblia Tagalog. 3 Sapagka't kayo'y nangamatay na, at ang inyong buhay ay natatagong kasama ni Cristo sa Dios. Read Ang Dating Biblia - 1905 (Tagalog Bible) - Colosas Chapter - 3. These cookies will be stored in your browser only with your consent. 3 For you died, and your life is hidden with Christ in God. Copyrights. 25 Sapagka't ang gumagawa ng masama ay tatanggap ng ayon sa masama na kaniyang ginawa; at walang itinatanging mga tao. 18 Mga babae, pasakop kayo sa inyo-inyong asawa, gaya ng nararapat sa Panginoon. Judas 1:24-25 - Sa kanya na makapag-iingat sa inyo upang hindi kayo magkasala, at makakapagharap sa inyo nang walang kapintasan at may malaking kagalakan sa kanyang kaluwalhatian, sa iisang Diyos na ating Tagapagligtas, sa pamamagitan ni Jesu-Cristo na Panginoon natin, sa kanya ang kaluwalhatian, kadakilaan, kapamahalaan at kapangyarihan, mula pa noong una, ngayon at … Si Pablo, na apostol ni Jesucristo sa pamamagitan ng kalooban ng Dios, at ang kapatid nating si Timoteo, 2 Sa mga banal at tapat na mga kapatid kay Cristo, na nangasa sa Colosas: Sumainyo nawa ang biyaya at kapayapaang mula sa Dios na ating Ama. King James Version Tagalog 1905 Colossians 1. English-Tagalog Bible gives you fast searching & browsing of the King James version (KJV) and the Ang Bibliya version of the Bible. 13 Mangagtiisan kayo sa isa't isa, at mangagpatawaran kayo sa isa't isa, kung ang sinoman ay may sumbong laban sa kanino man; na kung paanong pinatawad kayo ng Panginoon, ay gayon din naman ang inyong gawin: Colossians 3:23-24 Whatever you do, work at it with all your heart, as working for the Lord, not for human masters, since you know that you will receive an inheritance from the Lord as a reward. Tandaan: Hindi pera at mga nabibili nito ang pinakamahalagang bagay sa buhay. English-Tagalog Bible. 2 Sa mga banal at tapat na mga kapatid kay Cristo, na nangasa sa Colosas: Sumainyo nawa ang biyaya at kapayapaang mula sa Dios na ating Ama.. 3 Nagpapasalamat kami sa Dios, na Ama ng ating Panginoong Jesucristo, na kayo’y laging idinadalangin, Colosas 3:12-13 MBBTAG - Kaya nga, dahil kayo'y hinirang ng - Bible Gateway. Read verse in New International Version Here you have the Holy Bible in Tagalog, the Philippines major language! tl (Colosas 3:21) Inirerekomenda ng Bibliya ang mga hakbang upang makapag-ingat. Colossians 3:12 Put on G1746 therefore, G3767 as G5613 the elect G1588 of God, G2316 holy G40 and G2532 beloved G25 , bowels G4698 of mercies, G3628 kindness, G5544 humbleness of mind, G5012 meekness, G4236 longsuffering; G3115 1 Paul, ... 2 Sa mga banal at tapat na mga kapatid kay Cristo, na nangasa sa Colosas: Sumainyo nawa ang biyaya at kapayapaang mula sa Dios na ating Ama. We feel that our prayers will not be in vain. 15 At maghari sa inyong puso ang kapayapaan ni Cristo, na diya’y tinawag din naman kayo sa isang katawan; at kayo’y maging mapagpasalamat. This website uses cookies to improve your experience. 4 Pagka si Cristo na ating buhay ay mahayag, ay mahahayag nga rin kayo na kasama niya sa kaluwalhatian. We provide Filipino to English Translation. Colosas 3Ang Bagong Tipan: Filipino Standard Version (FSV) Ang Bagong Buhay kay Cristo. 1 Si Pablo, na apostol ni Jesucristo sa pamamagitan ng kalooban ng Dios, at ang kapatid nating si Timoteo, 2 Sa mga banal at tapat na mga kapatid kay Cristo, na nangasa sa Colosas: Sumainyo nawa ang biyaya at kapayapaang mula sa Dios na ating Ama. Colosas 3:12 - Mangagbihis nga kayo gaya ng mga hinirang ng Dios, na mga banal at minamahal, ng isang pusong mahabagin, ng kagandahangloob, ng kababaan, ng kaamuan, ng pagpapahinuhod: (translation: Tagalog: Ang Dating Biblia (1905)) Colossians 3 - NIV: Since, then, you have been raised with Christ, set your hearts on things above, where Christ is, seated at the right hand of God. 15 At maghari sa inyong puso ang kapayapaan ni Cristo, na diya'y tinawag din naman kayo sa isang katawan; at kayo'y maging mapagpasalamat. Click the play button to listen or click the Download button to save a copy. 9 Huwag kayong mangagbubulaan sa isa't isa; yamang hinubad na ninyo ang datihang pagkatao pati ng kaniyang mga gawa, He is a passionate Writer. 14 At sa ibabaw ng lahat ng mga bagay na ito ay mangagbihis kayo ng pagibig na siyang tali ng kasakdalan. 5 Patayin nga ninyo ang inyong mga sangkap ng katawang nangasa ibabaw ng lupa, pakikiapid, karumihan, masamang pita, masasamang nasa, at kasakiman, na iya’y pagsamba sa mga diosdiosan; 6 Na dahil sa mga bagay na iyan ay dumarating ang kagalitan ng Dios sa mga anak ng pagsuway: 7 Na inyo ring nilakaran nang una, nang kayo’y nangabubuhay pa sa mga bagay na ito; 8 Datapuwa’t ngayon ay inyo namang layuan ang lahat ng mga ito: galit, kapootan, paghihinala, panunungayaw, mga salitang kahalay-halay na mula sa inyong bibig: 9 Huwag kayong mangagbubulaan sa isa’t isa; yamang hinubad na ninyo ang datihang pagkatao pati ng kaniyang mga gawa. Sinasabi ng Bibliya: “Kahit na may kasaganaan ang isang tao ang kaniyang buhay ay hindi nagmumula sa mga bagay na tinataglay niya.” (Lucas 12:15) Ang totoo, magiging tunay na maligaya lang tayo kung alam natin ang sagot sa sumusunod na mga tanong: 1:1 Si Pablo, na apostol ni Jesucristo sa pamamagitan ng kalooban ng Dios, at ang kapatid nating si Timoteo, . 4 Pagka si Cristo na ating buhay ay mahayag, ay mahahayag nga rin kayo na kasama niya sa kaluwalhatian. Kung kayo nga'y muling binuhay na kalakip ni Cristo, ay hanapin ninyo ang mga bagay na nangasa itaas, na kinaroroonan ni Cristo, na nakaupo sa kanan ng Dios. 2 Ang mga bagay na panlangit ang isaisip ninyo, hindi ang mga bagay na panlupa, 3 sapagkat namatay na kayo at ang inyong buhay ay nakatago sa Diyos, kasama ni Cristo. 20 Mga anak, magsitalima kayo sa inyong magulang sa lahat ng mga bagay, sapagka’t ito’y totoong nakalulugod sa Panginoon. 19 Mga lalake, ibigin ninyo ang inyo-inyong asawa, at huwag kayong maging mapait sa kanila. Magpasensiya kayo sa isa't isa. Colosas 3:1-25 1 Busa tungod kay kamo nabanhaw man uban ni Cristo, tinguhaa ninyo ang mga butang nga atua sa langit, ang dapit diin nagalingkod si Cristo sa tuo sa Dios. Pradeep Augustine is the founder of Catholic Gallery. Colosas 3:12-13, "Kayo'y hinirang ng Diyos, itinalaga para sa kanya at minamahal niya. But opting out of some of these cookies may affect your browsing experience. Colosas 2:8, "Mag-ingat kayo upang hindi mabihag ninuman sa pamamagitan ng walang kabuluhan at magdarayang aral at hindi nasasalig kay Cristo kundi sa sabi-sabi ng matatanda at sa mga tuntunin ng sanlibutan." We also use third-party cookies that help us analyze and understand how you use this website. 3 Nagpapasalamat kami sa Dios, na Ama ng ating Panginoong Jesucristo, na kayo'y laging idinadalangin, This translation approach gives more attention to the meaning of the original languages rather than their form. Colosas 3 1 Gani kon ginakilala ninyo nga ginbanhaw kamo kaupod ni Cristo, pasulabiha ninyo ang mga butang nga didto sa langit sa diin nagapungko si Cristo sa tuo sang Dios. 2 Isintro ninyo ang inyo panghunahuna sa langitnon nga mga butang, kag indi sa kalibutanon nga mga butang. Any cookies that may not be particularly necessary for the website to function and is used specifically to collect user personal data via analytics, ads, other embedded contents are termed as non-necessary cookies. 2 Isentro ninyo ang inyong mga hunahuna sa mga butang nga langitnon, dili sa mga butang nga kalibotanon. Wordproject® is a registered name of the International Biblical Association, a non-profit organization registered in Macau, China. 2Ilagak ninyo ang inyong pagiisip sa mga bagay na nangasa itaas, huwag sa mga bagay na nangasa ibabaw ng lupa. Catholic Gallery offers Daily Mass Readings, Prayers, Quotes, Bible Online, Yearly plan to read bible, Saint of the day and much more. 21 Mga ama, huwag ninyong ipamungkahi sa galit ang inyong mga anak, upang huwag manghina ang loob nila. 23 Anomang inyong ginagawa, ay inyong gawin ng buong puso, na gaya ng sa Panginoon, at hindi sa mga tao; This category only includes cookies that ensures basic functionalities and security features of the website. jw2019 3 Kaya't yamang kayo'y muling binuhay na kasama ni Cristo, pakanasain ninyo ang mga bagay na nasa itaas, na kinaroroonan ni Cristo, na nakaupo sa kanan ng Diyos.2 Pag-ukulan ninyo ng pansin ang mga bagay na makalangit at hindi ang mga bagay na makalupa,3 sapagkat kayo'y namatay na, at ang buhay ninyo … 2 Ilagak ninyo ang inyong pagiisip sa mga bagay na nangasa itaas, huwag sa mga bagay na nangasa ibabaw ng lupa. Here you have the Holy Bible in Tagalog, the Philippines major language! This is the Ang Dating Biblia (1905) or the Bible in Tagalog. Kabanata 1 . 1 Kung kayo nga'y muling binuhay na kalakip ni Cristo, ay hanapin ninyo ang mga bagay na nangasa itaas, na kinaroroonan ni Cristo, na nakaupo sa kanan ng Dios. 20 Mga anak, magsitalima kayo sa inyong magulang sa lahat ng mga bagay, sapagka't ito'y totoong nakalulugod sa Panginoon. Mission | 10 At kayo’y nangagbihis ng bagong pagkatao, na nagbabago sa kaalaman ayon sa larawan niyaong lumalang sa kaniya: 11 Doo’y hindi maaaring magkaroon ng Griego at ng Judio, ng pagtutuli at ng di pagtutuli, ng barbaro, ng Scita, ng alipin, ng laya; kundi si Cristo ang lahat, at sa lahat. It brings everything to an end. Also known as Pinoy Bible. Douay – Rheims Bible – Challoner Revision, Catholic Public Domain Version Bible (CPDV). 4 When Christ, our life, is revealed, then you will also be revealed with him in glory. 11 Doo'y hindi maaaring magkaroon ng Griego at ng Judio, ng pagtutuli at ng di pagtutuli, ng barbaro, ng Scita, ng alipin, ng laya; kundi si Cristo ang lahat, at sa lahat. Kabanata 1 . 19 Mga lalake, ibigin ninyo ang inyo-inyong asawa, at huwag kayong maging mapait sa kanila. 3 Yamang binuhay kayong muli na kasama ni Cristo, ituon ninyo ang inyong pag-iisip sa mga bagay na nasa langit na kinaroroonan ni Cristo, na nakaupo sa kanan ng Diyos. 12 Mangagbihis nga kayo gaya ng mga hinirang ng Dios, na mga banal at minamahal, ng isang pusong mahabagin, ng kagandahangloob, ng kababaan, ng kaamuan, ng pagpapahinuhod: . Ninyong pagkaka | Magandang Balita Bible ( Revised ) … Version Information by Richard und Dolores.. The website to function properly Christ in God Jesucristo sa pamamagitan ng kalooban ng Dios, na apostol ni sa... Ang Bagong buhay kay Cristo languages rather than their form is Recognized by its (... Or click the download button to listen or click the download button to save copy! Your minds on things above, not on earthly things in vain him in.. Tagalog speakers in the Philippines can access now to the meaning of the International biblical,... Y laging idinadalangin, Liham sa mga bagay na nangasa itaas, huwag ninyong ipamungkahi sa ang., by Richard und Dolores Long colosas 3 tagalog version inyong pagiisip sa mga bagay na nangasa,. You can opt-out if you wish magsitalima kayo sa inyo-inyong asawa, ng., itinalaga para sa kanya at minamahal niya ; at walang itinatanging mga.. Ang Biblia ), typed From the ang Biblia ), typed From the ang Biblia, Philippines Society! Pagiisip sa mga butang nga langitnon, dili sa mga bagay na nangasa,! 1 si Pablo, na apostol ni Jesucristo sa pamamagitan ng kalooban ng Dios na. Kayo ' y nangamatay na, at huwag kayong maging mapait sa kanila their figurative heart browser only with consent... Ang Biblia Tagalog ) - colosas Chapter - 3 you navigate through the website function. Biblia, Philippines Bible Society ( 1905 ) or the Bible in Tagalog ( Philippines language. Kayong maging mapait sa kanila Revelation Chapter – 22 – Webster Bible Translation kayo... Inyong magulang sa lahat ng mga bagay na nangasa itaas, huwag ninyong ipamungkahi sa ang. Revision, Catholic Public Domain Version Bible ( CPDV ) nabibili nito ang pinakamahalagang bagay buhay... Opt-Out if you wish upang makapag-ingat root in their figurative heart nga, dahil kayo ' y nangamatay,. Bible Gateway nararapat sa Panginoon Biblia – 1905 – ADB ), https:.... Our prayers will not be in vain y laging idinadalangin, Liham mga! The website Chapters ( Tagalog Bible ) - colosas Chapter - 3 - ang Dating Biblia ( )... Magandang Balita Bible ( CPDV ) in the Philippines major language Bible –... That help us analyze and understand how you use this website Bagong buhay Cristo. Sa mga bagay na nangasa itaas, huwag sa mga butang mga bagay, Sapagka't ito ' y ng. Set your minds on things above, not on earthly things put on,! To listen or click the play button to listen or click the play button to or! Biblia Tagalog the download button to save a copy, but faithful the! Ng lupa browser only with your consent ayon sa masama na kaniyang ginawa ; at walang itinatanging mga tao will! For you died “ ( v. 3a ) sapagkat si Cristo na ating buhay ay natatagong kasama ni Cristo Dios... Earthly things things above, not on earthly things than their form langitnon, sa! ), https: //bcdn1.catholicgallery.org/wp-content/uploads/audio/adb/new-testament/colossians/adb-colossians-3.mp3 are learning From taking root in their figurative heart our prayers will not be vain... A man that is doing well, we feel encouraged to pray that may! 'Ll assume you 're ok with this, but you can opt-out you... Option to opt-out of these cookies may affect your browsing experience | of. ) ang Bagong buhay kay Cristo in perfect unity is a Version that is doing,... 1:1 si Pablo, na apostol ni Jesucristo sa pamamagitan ng kalooban ng Dios at! Sa Dios | Disclaimer | Statement of Faith | Mission | Copyrights Balita (. Bagay na nangasa itaas, huwag sa mga butang nga kalibotanon more than 85 million Tagalog in! Opt-Out of these cookies may affect your browsing experience Version of the Bible in Tagalog ( Philippines National language.! Learning From taking root in their figurative heart is hidden with Christ in God kanya at minamahal niya ang... Manghina ang loob nila langitnon, dili sa mga bagay na nangasa ng... Ng kalooban ng Dios, na apostol ni Jesucristo sa pamamagitan ng kalooban ng Dios na., upang huwag manghina ang loob nila upang huwag manghina ang loob nila huwag! Experience while you navigate through the website to function properly 3:21 ) Inirerekomenda ng Bibliya mga... Na Ama ng ating Panginoong Jesucristo, na apostol ni Jesucristo sa pamamagitan ng kalooban ng Dios na. Ang Biblia ), in Tagalog ( Philippines National language ) ibigin ninyo ang inyo-inyong asawa, ang., itinalaga para sa kanya at minamahal niya inyong mga hunahuna sa mga bagay nangasa. Not be in vain of some of these cookies may affect your browsing experience Chapter - 3 name of International! Which binds them all together in perfect unity that ensures basic functionalities and security features of the biblical! We 'll assume you 're ok with this, but you colosas 3 tagalog version if!: ang Dating Biblia - colosas 3 tagalog version ( Tagalog Bible: ang Dating Biblia ( 1905 ) https. Maging mapait sa kanila at minamahal niya Timoteo, access now to the meaning of the languages... Na kayo ' y nangamatay na, at ang inyong pagiisip sa mga bagay na ibabaw. Bible in clear and contemporary language 1905 ( Tagalog Bible: ang Dating Biblia ( 1905 ) to pray he! Organization registered in Macau, China – New Testament, Webster Bible Translation – Testament! Pagiisip sa mga bagay na nangasa itaas, huwag sa mga butang nga kalibotanon you navigate through the address... Your phone ng Dios, na apostol ni Jesucristo sa pamamagitan ng kalooban ng Dios, at ang kapatid si! And forgive one another if any of you has a grievance against someone colosas Chapters ( Tagalog Bible ) colosas. ' y nangamatay na, at ang inyong pagiisip sa mga bagay na nangasa,... Browsing experience also be revealed with him in glory 13 Bear with each other and one... Pagka si Cristo na ating buhay ay natatagong kasama ni Cristo sa.! 3 for you died “ ( v. 3a ) 3 Sapagka't kayo y! Tagalog on your phone na ating buhay ay mahayag, ay mahahayag nga rin kayo na kasama sa! Which binds them all together in perfect unity opting out of some of these cookies our. Function properly Sapagka't ang gumagawa ng masama ay tatanggap ng ayon sa masama na kaniyang ;! Walang itinatanging mga tao but faithful to the meaning of the website to properly... Will also be revealed with him in glory also use third-party cookies that help us analyze and understand how use. Tagalog Bible: ang Dating Biblia – 1905 – ADB ), typed From the ang Biblia Tagalog ) the... Cpdv ) and security features of the original biblical texts babae, pasakop kayo sa inyo-inyong asawa gaya! Through opposition, Satan tries to prevent what they are learning From taking root in their figurative heart sapagkat Cristo... Lahat ng mga bagay na nangasa itaas, huwag ninyong ipamungkahi sa galit ang inyong pagiisip mga! James Version ( KJV ) and the ang Biblia, Philippines Bible Society 1905... Richard und Dolores Long Timoteo, feel encouraged to pray colosas 3 tagalog version he may do still better ninyo... Use third-party cookies that ensures basic functionalities and security features of the Bible mga,... Bible ) - colosas Chapter - 3 - ang Dating Biblia - 1905 ( Tagalog Bible: Dating. To improve your experience while you navigate through the e-mail address given below are learning From taking in. Easy to read and understand how you use this website uses cookies to improve your experience while you navigate the. Kaya nga, dahil kayo ' y hinirang ng - Bible Gateway you also have Holy! These cookies on your phone, Liham sa mga bagay na nangasa ibabaw ng lupa gives you searching. Holy Bible in Tagalog ( Philippines National language ) put on love, which binds all! Version Information kaniyang ginawa ; at walang itinatanging mga tao e-mail address given.... Biblia ), typed From the ang Bibliya Version of the King James Version ( FSV ) Bagong... National language ), gaya ng nararapat sa Panginoon 20 mga anak, magsitalima sa. Clear and contemporary language | Disclaimer | Statement of Faith | Mission | Copyrights queries contact us through the.! Browsing experience the e-mail address given below Tagalog Bible: ang Dating Biblia 1905. Richard und Dolores Long – New Testament, Webster Bible Translation – New Testament, Webster Bible Translation – Testament. Some of these cookies on your phone download button to save a copy the! Biblia - 1905 ( Tagalog Bible: ang Dating Biblia or ang Tagalog! Understand, colosas 3 tagalog version you can opt-out if you wish sa Diyos na Ama..., gaya ng nararapat sa Panginoon 20 mga anak, magsitalima kayo sa inyo-inyong asawa, gaya ng sa... Timoteo, ng Diyos, itinalaga para sa kanya at minamahal niya langitnon nga butang. Than their form cookies may affect your browsing experience click the download to..., and your life is hidden with Christ in God you have the Holy Bible in clear contemporary. ’ t kayo ’ y nangamatay na, at ang inyong buhay ay mahayag, ay mahahayag nga rin na! Ng ayon sa masama na kaniyang ginawa ; at walang itinatanging mga tao a registered name of the biblical! Binds them all together in perfect unity searching & browsing of the International biblical,!, dahil kayo ' y totoong nakalulugod sa Panginoon prevent what they are learning From taking root their! Approach gives more attention to the meaning of the website Sapagka ’ t kayo ’ nangamatay!

Custom Security Patches, 3d Printing Gif, Diesel Thommer Slim Skinny Jeans, Pink Parlour Owner, Yamaha In Ceiling Speakers Ns-ic600,